To forslag om mindre trafik i vores by

I københavns Borgerrepræsentation har jeg stillet to forslag, der giver os mindre bilisme, bedre sundhed, bedre miljø og større sikkerhed.

Medlemsforslag om forsøg med bilfri skolevej

(Stillet af Torben Kastrup (F))
Det foreslås,
at teknik- og miljøforvaltningen pålægges at undersøge mulighederne for at etablere forsøg med bilfrie skoleveje
at teknik- og miljøforvaltningen pålægges at undersøge mulighederne for, at der omkring kommunens skoler laves byrum uden bilisme
at teknik- og miljøforvaltningen pålægges at undersøge mulighederne for at der etableres parkeringsforbud omkring kommunens skoler
at forslaget sendes i høring i Sundheds- og Omsorgsudvalget og i Børne- og Ungdomsudvalget
Motivering: Skolevejen er usikker for mange børn, og vi kan ikke forbyde bilerne i København, selv hvis vi gerne ville. Men vi kan være med til at begrænse dem omkring skoleveje. I den lille hollandske by Oosterwolde har skoleinspektøren haft stor succes med at forbyde forældrene at køre deres børn til skole, hvis de bor inden for en radius af 3 kilometer. Resultaterne er positive, dels lærer børnene at færdes i trafikken, dels er skolevejen blevet mere sikker, fordi der er færre biler omkring skolen i skolens myldretid, og dels får børnene dagligt rørt sig mere. Forslaget har dermed også en sundhedsmæssig sidegevinst. I Holland er der desuden stor opbakning til forbuddet fra forældrene.

Medlemsforslag om bilfri bydele

(Stillet af Torben Kastrup (F))
Det foreslås,
at teknik- og miljøforvaltningen i forbindelse med arbejdet med udarbejdelsen af den fremtidige kommuneplan pålægges at undersøge mulighederne for at etablere helt eller delvist bilfrie bydele og byrum.
Motivering: I København er flere nye bydele ved at tage form. I Kommuneplanen for 2005 har Kommunen forpligtet sig til at skabe mødesteder og rum for københavnernes hverdagsliv, og københavnerne bør have mulighed for at fravælge biler ved gadedøren og i nærmiljøet. Ved at etablere bydele og byrum, der er helt eller delvist bilfrie, vil Københavns image som en grøn og miljøvenlig hovedstad styrkes. Bl.a. i Oslo er der etableret en bilfri bydel på Tjuvholmen, hvor de første beboere er flyttet ind. København bør også gå foran som en hovedstad med bilfri bydele og byrum. Også i Holland er der flere spændende tiltag som København kan lære noget af. Byerne Groningen, Oosterwolde, Haren og Drachten har alle gennemført spændende projekter, der er med til at begrænse bilismen.

Københavns energi har ind til for et par dage siden blandet drikkevand op med søvand.

Københavnere har forståeligt nok klaget over den dårlige smag fra vandet.

Mennesker i København har nu efter 10 dage med søvand i hanerne protesteret så meget over smagen at forsøget er stoppet. Tanken om, at vandet der løber ud af hanen hjemme i køkkenet ikke er rent giver i bogstaveligste forstand en dårlig smag i munden.
Årsagen til forsøget skal ses i lyset af vores enorme vandforbrug. Hver Københavner bruger i gennemsnit over 100 liter drikkevand om dagen. I andre dele af verden er "drikkevand" med klor en naturlig del af hverdagen. Man hører sågar mennesker sige:
"Nyd drikkevandet mens vi har det".
Denne holdning ser jeg som en falliterklæring. Rent vand er en naturlig del af min vision om fremtidens København. En sådan vision er bestemt realistisk men heller ikke gratis. Men hvis vi gerne vil blive ved med at have rent drikkevand bliver vi nødt til at tænke i nye baner. Jeg synes vi nu skal sætte følgende igang:

• Starte projekter med indsamling af regnvand fra tagrender til toiletskyld og tøjvask.
• Strengere lovgivning om vandbesparende teknologi i tøj og opvaskemaskiner.
• Undervise og oplyse om udfordringen i bæredygtigt vandmiljø.
• Investere i udskiftning af utætte vandledninger og dermed skabe nye arbejdspladser.

Trafikken i byen

København er ved at gå til i os og møg fra trafikken. Og den massive trafik gør det langsommere at komme gennem byen.

  • København har brug for færre biler - det vil vi gøre ved, at bilister skal betale for at køre i byen og gøre indre by og brokvaterene bilfri.
  • København har brug for bedre forhold for cykelister - flere, bedre og bredere cykelstier er løsningen.
  • København har brug for billigere og bedre kollektiv transport - især for unge og fattige skal transporten gøres billigere. På sigt skal offentlig transport i byen være helt gratis.
  • Vi skal bruge de penge, vi kan få ind fra bilernes kørsel i byen, på at forbedre forholdene for den kollektive transport og cykelister.